BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft.

Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner konditermek, Bercsényi és Kármán tornatermek HÁZIRENDJE

Hatályba lépés napja: 2022. február 1. napján

TARTALOM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

     1. § Az Házirend célja, alapelvek

     2. § A Házirend hatálya

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

     3. § Nyitva tartás

     4. § Általános magatartási szabályok

     5. § Általános felhasználási szabályok

     6. § Díjfizetéssel kapcsolatos rendelkezések

     7. § Rendkívüli események kezelése

     8. § Felelősségvállalásra vonatkozó rendelkezések

A KONDITERMEK ÉS TORNATERMEK EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

     9. § Öltöző

     10. § Kondi- és kardióterem

     11. § Sportpálya, sportterem

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

Általános rendelkezések
1.§ Az Házirend célja, alapelvek

(1) A Házirend célja, hogy

a) meghatározza a BME Üzemeltető és Műszaki Szol­gáltató Kft. Sport Divízió (a továbbiakban: BME ÜMSZ Kft. Sport Divízió) üzemeltetésében lévő kon­ditermek és tornatermek:

– Baross konditerem – 1117 Budapest, Bartók Béla út 17.
– Bercsényi konditerem és tornaterem – 1117 Budapest, Bercsényi u. 28-30.
– Kármán konditerem és tornaterem – 1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.
– Martos konditerem – 1111 Budapest, Stoczek József u. 5.
– Vásárhelyi konditerem – 1111 Budapest, Kruspér u. 2.
– Wigner konditerem – 1117 Budapest, Dombóvári út 3.

területén tartózkodó személyek (a szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhe­tetlenek.
b) előírja a Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásár­helyi és Wigner konditerem, Bercsényi és Kármán tor­naterem (továbbiakban kollégium sporttermei) ren­deltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló, jogszabályban vagy más BME belső szabályozójában nem rögzített, a kollégiumi konditermek területén tartózkodó szemé­lyekkel szemben támasztott követelményeket.

2. § A Házirend hatálya

(1) A Házirend személyi hatálya kiterjed a konditermek, tor­natermek területén tartózkodó személyekre ideértve

a) a Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner konditerem sport- és egyéb szolgáltatásait igénybe vevő (ideértve a nézőként érkező, valamint a konditermek sport- és egyéb szolgáltatásaira a BME ÜMSZ Kft. Sport Divízió és valamely jogi személy kö­zötti szerzodéses jogviszony alapján jogosult) vala­mennyi vendégre (a továbbiakban: Vendég);
b) a konditermek és tornatermek területén megtartott rendezvényre érkező vagy annak előkészítése érde­kében érkező személyeket (a továbbiakban együtt: Vendég).

(2) A Házirend tárgyi hatálya kiterjed a Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner konditermek és tor­natermek területén végzett valamennyi magatartásra.

(3) A Házirend területi hatálya a Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner kollégiumok

a) kondi- és kardió termeire;
b) sportcélú termeire és –pályáira (a továbbiakban az a) és b) pont együttesen: sportcélú terület);
c) öltözok, kiszolgáló-, és közösségi helyiségekre; (a továbbiakban: a Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner konditermek, tornatermek te­rülete) terjed ki.

II. Fejezet

Általános működési szabályok

3. § Nyitva tartás

(1) A Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner konditermek nyitvatartási rendje: 0.00-24.00

Bercsényi és Kármán tornatermek nyitvatartási rendje: 6.00-24.00
0.00-06.00 kizárólag a kollégiumban lakó hallgatók részére

(2) A Vendég a Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner konditermek és tornatermek sport szolgáltatásait kizárólag a jelen § (1) bekezdésében meghatározott nyitvatartási idején belül veheti igénybe.

4. § Általános magatartási szabályok

(1) A Vendég a Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásár­helyi és Wigner konditermek szolgáltatásainak igénybéte­lével egyidejűleg a jelen Házirend szabályait is magára néz­ve kötelezőnek fogadja el.
(2) A Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner konditermek területei csak a rendeltetésének meg­feleloen és az engedélyezett terveknek megfelelő létszám­korlát mellett használható.
(3) A Vendég nem sértheti meg vonatkozó hatályos jogsza­bályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirend­ben foglalt szabályokat.
(4) A Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner sporttermek területén TILOS:

a) az olyan tevékenység, amely a Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner sporttermek szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért;
b) a dohányzás;
c) az alkohol birtoklása, -fogyasztás
d) birtokolni:

da) állatot;
db) üveget, üvegpoharat;

e) sportcélú területeire hátizsákot, táskát bevinni;
f) minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb kör­nyezeti ártalommal járó zavaró tevékenység végzé­se, magatartás tanúsítása;
g) jogszabályba vagy közerkölcsbe ütköző magatartás tanúsítása különösen, de nem kizárólagosan

ga) drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok bir­toklása, fogyasztása vagy ezekkel való vissza­élés, továbbá
gb) bármely veszélyes anyag, tárgy, (ideértve a rob­banóanyagokat, pirotechnikai eszközöket, fegy­vereket) bevitele;
gc) rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást ta­núsítása,
gd) tiltott szerencsejáték űzése.

h) a sportszolgáltatásokat, eszközöket fertoző betegségben szenvedok vagy egyébként arra alkalmatlan egészségi állapotban lévő személyek által igénybe venni.
i) a BME ÜMSZ Kft. Sport Divízió engedélye nélkül ke­reskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (rek­lámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szóróla­pok elhelyezése) hang és képanyag készítése, zene szolgáltatása.

(5) A Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner sporttermek területére csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be alkoholmentes ital, minden más csomagolás és tartalom bevitele tilos.
(6) A Vendég személyes adatai (különösen, de nem kizáró­lagosan név, életkor, e-mail cím) megadásával a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a BME ÜMSZ Kft. Sport Divízió ezen adatait a Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner sporttermek szolgáltatásainak magas színvonalon történő nyújtásának céljából a BME Üzemeltető és Muszaki Szolgáltató Kft. személyes adatok védelméről és biztonsá­gáról szóló szabályzata szerint kezelje.

5. § Általános felhasználási szabályok

(1) A Bercsényi, Kármán tornatermek sportszolgáltatásai­nak igénybevétele esetén a Vendég köteles az öltöző hasz­nálatára.
(2) A Vendég a Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásár­helyi és Wigner sporttermek sportcélú területeire kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelő sportfelszerelésben léphet be. Ennek keretében

a) a sportcélú területeken kötelező a zárt sportcipő vi­selése.
b) A Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner kollégiumok területén dolgozó munkatársak, portaszolgálat, edzők, teremfelelős (a továbbiakban együtt: oktató) és BME Üzemelteto és Muszaki Szol­gáltató Kft. vezetőinek jogukban áll ellenőrizni és felhívni a Vendégek figyelmét a megfelelő sportöl­tözetre, illetve a sportfelszerelések, eszközök helyes használatára.

(3) A sportszolgáltatás igénybevételénél (ideértve az órákat, edzéseket) a Vendég köteles az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait be nem tartó Vendéget az óráról kizárni.
(4) A Vendég köteles a Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner konditermek, tornatermek területén a rend és a tisztaság betartására, alapvető elvárás a másik tiszteletben tartása és a kulturált viselkedés.
(5) A sportszolgáltatásokat, eszközöket csak fertoző be­tegségben nem szenvedő vagy egyébként arra alkalmas egészségügyi állapotban lévő Vendég veheti igénybe. Ha a Vendég szív, érrendszeri, mozgásszervi betegségben szen­ved, akkor a sportszolgáltatás igénybevételének feltétele az orvosi szakvélemény bemutatása.
(6) A Vendég köteles a talált tárgyat az adott kollégium por­táján jegyzokönyv felvétele mellett leadni.
(7) A BME ÜMSZ Kft. Sport Divízió fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvé­nyek bonyolítására az általános vendégkör kizárásával vagy korlátozásával.

6. § Díjfizetéssel kapcsolatos rendelkezések

(1) A Vendég a sportszolgáltatások díját használat előtt elore fizeti meg. Konditermek vonatkozásában az erre a célra ki­alakított webshopon keresztül. www.bmekollegiumsport.hu
A tornatermek esetén
A tornatermek területére belépni csak

a) sportolási tevékenység folytatása érdekében érvé­nyesen megváltott bérleti díj ellenében, terembérleti szerződéssel vagy
b) sportolásra és öltözőhasználatra nem jogosító belé­pési engedéllyel lehet.

(2) A Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner konditermek és tornatermek területére belépni csak

a) sportolási tevékenység folytatása érdekében érvé­nyesen megváltott bérlettel
b) sportolásra és öltözőhasználatra nem jogosító belé­pési engedéllyel lehet.

(3) A bérletek lejártakor a sportszolgáltatások használata megszűnik.
(4) A bérletek személyre szólóak, annak átruházása nem lehetséges.

7. § Rendkívüli események kezelése

(1) A Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner konditermek, tornatermek területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az adott kollégium portáján köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli esemény jellegétől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

a) Mentők (baleset esetén) 104
b) Tűzoltóság (tűz esetén) 105
c) Rendőrség (rendbontás esetén) 107
d) Általános segélyhívó (bármely esetben) 112

(2) A jogszabályok, továbbá a jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése (a továbbiakban: szabálytalanság) esetén

a) elsősorban a szabálytalan magatartást tanúsító sze­mélyt figyelmeztetik a szabályszerű magatartásra
és a szabálytalanság folytatásának következményeire;
b) a figyelmeztetés eredménytelensége esetén a BME ÜMSZ Kft. Sport Divízió vagy képviseletében eljáró megbízott személy jogosult a szabálytalan magatar­tást tanúsító személyt távozásra felszólítani;
c) súlyos vagy ismétlodő szabálytalanság esetén a BME ÜMSZ Kft. Sport Divízió jogosult a szabálytalan sze­mélyt meghatározott időtartamra, jogszabálysértés esetén véglegesen kizárni;
d) a BME ÜMSZ Kft. Sport Divízió az intézkedési jogo­sultságát meghaladó esetekben a rendőrség, illető­leg más hatóság segítségét kérheti.

(3) A távozásra felszólított, továbbá a kizárt személy saját felróható magatartására nem hivatkozhat, a Sport Divízió­val szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

8. § Felelősségvállalásra vonatkozó rendelkezé­sek

(1) A Vendég a Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásár­helyi és Wigner konditermek, tornatermek szolgáltatásait és a sporteszközöket saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe, ahogyan a Bercsényi és Kármán tornater­mek szolgáltatásait is.
(2) A Vendég az értéktárgyait minden esetben köteles ma­gánál tartani, a BME ÜMSZ Kft. Sport Divízió felelősséget értéktárgyakért nem vállal.
(3) A BME ÜMSZ Kft. Sport Divízió nem vállal felelősséget:

a) a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a jogszabályok és a Házi­rend be nem tartásából, illetve a Vendég felelőtlen magatartásából, az eszközök nem rendeltetésszerű, vagy szabályos használatából erednek.
b) az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

(4) A balesetek megelőzése érdekében a Vendég tudomá­sul veszi, hogy balesetet okozhat minden, nem megfelelő­en vagy nem kellő odafigyeléssel alkalmazott eszközzel. A Vendég köteles saját biztonsága érdekében gondosan tájé­kozódni az általa használt felszerelésekről és rendszere­sen ellenőrizni azok állapotát, épségét.
(5) Ha a Vendég bármilyen rendellenességet, hibát, hiá­nyosságot (pl. sérült express, kötél) vagy szabálytalansá­got észlel, köteles haladéktalanul jelezni a BME ÜMSZ Kft. Sport Divízió részére.
(6) A kollégium sporttermeinek szolgáltatásaival és a spor­teszközeinek használatával kapcsolatos szabályokról és egyéb jellemzőiről felvilágosítás kérhető a BME ÜMSZ Kft. Sport Divízió személyzetétől.
(7) A Vendég kizárólagos felelőssége, hogy a Baross, Ber­csényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner konditer­mek, tornatermek szolgáltatás és sporteszköz kínálata közül az egészségi állapotnak megfelelő válasszon, a Sport Divízió ezzel kapcsolatban minden felelősséget kizár.

III. Fejezet

A Baross, Bercsényi, Kármán, Martos, Vásárhelyi és Wigner konditermek egyes területeire vonatkozó különös rendelkezések

9. § Öltöző (Bercsényi, Kármán)

(1) A Bercsényi és a Kármán konditerem sportszolgálta­tását igénybe vevő Vendég részére a ruhaváltás és tárolás érdekében a Sport Divízió – nemenként elkülönülten – az öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.
(2) Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata kötelező.
(3) Az öltöző- és zuhanytér területén és az öltözőszekrény­ben hagyott tárgyakért Sport Divízió nem vállal felelősséget.
(4) A Vendég köteles távozása előtt az öltözőszekrényt kiürí­teni, és tisztán, nyílt ajtóval hagyni.

10. § Kondi- és kardióterem

(1) A konditerembe csak megfelelő sportöltözetben (sport­cipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni, ennek keretében többek között tilos az utcai viseletű cipő­ben, papucsban, vagy szandálban, vagy mezítláb edzeni.
(2) A Vendég az edzogépeket és -eszközöket kizárólag ren­deltelésüknek megfeleloen, a Vendég alkatára, erőnlétére, egészségi állapotára tekintettel saját felelősségére hasz­nálhatja.
(3) A Vendég az edzőgépek és -eszközök használatát köve­toen az edzőgépet alaphelyzetbe állítja, az edző eszközöket az arra rendszeresített tároló helyére visszahelyezi.
(4) A Vendég köteles a kondi- és kardió gépeket a haszná­latát követően a kihelyezett fertőtlenítő permettel áttörölni.
(5) Az egyes edzőgépek és -eszközök használata során sa­ját törölköző használata javasolt.

11. § Sportpálya, sportterem

(1) A sportpályán és sportteremben a szolgáltatás igénybe­vételére jogosultakon kívül más személy nem tartózkodhat.
(2) A sportpályára és sportterembe belépni csak a kollégi­um portáján történő regisztrációt követően lehet.
(3) A Vendég köteles a használat előtt ellenőrizni a felsze­relések, berendezések állapotát, amennyiben rendellenes­ség vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul kö­zölni kell az üzemeltetővel.
(4) A sportpályán a játékidő a foglalásban megjelölt idő­ponttól indul.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

12. §

(1) Jelen Házirend 2022. február 1-jén lép hatályba.
(2) Jelen Házirend megtalálható és letölthető az alábbi honlapról: www.bmekollegiumsport.hu
(3) A Vendégnek kötelessége betartani a Kollégiumok Házirendjét, ezt a kollégiumba való belépéssel elismeri.

Budapest, 2022. február 1.