Általános Szerződési Feltételek

BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. Sport Divízió kollégiumok konditermeként funkcionáló helyiségeinek használati feltételei.

Jelen dokumentum a Baross Gábor konditerem (1117 Budapest, Bartók Béla út 17.), Bercsényi konditerem (1117 Budapest, Bercsényi u. 28-30.), Kármán Tódor konditerem (1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.), Martos Flóra konditerem (1111 Budapest, Stoczek József u. 5.), Vásárhelyi Pál konditerem (1111 Budapest, Kruspér u. 2.), Wigner Jenő konditerem (1117 Budapest, Dombóvári út 3.) területén található, a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. Sport Divízió (H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9.) (a továbbiakban: Szolgáltató) által kezelt sporttevékenység céljára kijelölt helyiségek (különösen konditermek/ sportpályák, a továbbiakban: Bérlemény) használati feltételeit tartalmazza. Személyi hatálya kiterjed minden a Bérleményt használni kívánó és Bérbeadóval bérleti szerződést kötő természetes és jogi személyre (a továbbiakban: Felhasználó).

 

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. – Sport Divízió által nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) és árusított termékek (a továbbiakban: Termékek), valamint a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. – Sport Divízió által a Szolgáltatások és Termékek értékesítésének elősegítésére létrehozott és üzemeltetett bérletértékesítő weboldal (a továbbiakban: Internetáruház) használatának feltételeit.

1.2. A jelen ÁSZF 2022. február 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások) valamint a jelen ÁSZF-ben hivatkozott minden házirendet, használati szabályzatot és egyéb dokumentumot. A Szolgáltató a változásokat a www.bmekollegiumsport.hu oldalon teszi közzé.

1.3. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Internetáruházat, a Termékeket, Szolgáltatásokat igénybe vevő valamennyi természetes személyre, továbbá jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, továbbá a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. – Sport Divízió munkatársaira, megbízottjaira, továbbá a jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb személyekre.

1.4. Az Internetáruház használatára, az egyes Szolgáltatások igénybevételére és Termékek megvásárlására vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Felhasználó és a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. – Sport Divízió között jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel.

1.5. Jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában Szerződést 18. évét betöltött személy köthet.

1.6. A Szerződés létrejöttekor a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta.

 

2. Internetáruház/vásárlás

2.1. Az Internetáruházat 18. életévét betöltött személy használhatja.

2.2. Az Internetáruház használatára a Felhasználó adatainak megadását követően van lehetőség (felhasználói fiók létrehozása nem kötelező). A Felhasználónak a Fizetés gomb megnyomásáig bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani.

2.3. Az Internetáruház használatára vonatkozó Szerződés a „Fizetés” gomb Felhasználó általi megnyomásával vagy felhasználói fiók létrehozásával jön létre.

2.4 A Szerződés létrejöttekor a Felhasználó kijelenti, hogy az Internetáruház használatához szükséges adatai kezeléséhez az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

2.5. A 2.3. pontban megjelölt Szerződés létrejöttét a Felhasználó által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok, illetve a létrehozott felhasználói fiók igazolják, amelyeket a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz.

2.6. A 2.3 pont szerinti Szerződést az ÁSZF, a Felhasználó által megadott adatok, és a www.bmekollegimsport.hu honlapon megtalálható információk és tájékoztatók alkotják.

2.7. A 2.3 pont szerinti Szerződés egyszeri vásárlás esetén a vásárolt termékre vonatkozó Szerződés megszűnéséig, felhasználói fiók létrehozása esetén a felhasználói fiók törléséig tartó időtartamra jön létre.

2.8. A BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. jogosult az Internetáruház honlapjának karbantartása érdekében vagy biztonsági okból előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül az Internetáruházhasználatát szüneteltetni.

 

3. Vásárlás menete/fizetési mód/számlázás

3.1. Felhasználó a kiválasztott termék melletti „tovább a pénztárhoz” gombra kattint.

3.2. Felhasználó megadja a személyes adatait. A BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok, vagy e-mail-cím megadásából eredő kárért.

3.3. Felhasználó a megrendelés elküldésre gombra kattintással elküldi a megrendelését.

3.4. Fizetési mód: Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a vásárlás összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

3.5. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Szolgáltató elektronikus számlát küld a megrendelésről.

3.6. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

3.7. A Kosár oldal tartalmazza a kiválasztott Szolgáltatásokért fizetendő ellenszolgáltatás teljes, magyar forintban kifejezett összegét, megjelölve a fizetendő bruttó ellenértéket és az esetleges kezelési költséget. Az ellenszolgáltatás itt feltüntetett összegén felül a Felhasználónak további költsége nem merülhet fel.

3.8. A BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. jogosult a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítani, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve az Internetáruház, vagy a Szolgáltatásokkal történő bármilyen visszaélés esetén.

3.9. Az ellenérték megfizetésére a Felhasználó az Internetáruház használatával, a vásárlási folyamat során azonnal köteles. A Felhasználó az Ellenérték megfizetését és így a Szolgáltatás megvásárlását a „Pénztár” oldalon található „Fizetés” gombbal indíthatja.

3.10. Sikertelen fizetés esetén a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

3.11. Az Internetáruházon keresztül történt fizetést követően a Szolgáltatás igénybevételére jogosító igazolás kézbesítése azonnal megtörténik.

3.12. Amennyiben a Felhasználó a sikeres vásárlást követően nem kapja meg a 3.11 pont szerinti igazolást, úgy kérjük felvenni a kapcsolatot a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. Sport Divízió ügyfélszolgálatával a bmesport@umsz.bme.hu e-mail-címen.

3.13. A vásárlás elektronikus bizonylatait, valamint a számlákat elektronikus formában a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. a számlázási rendszerében őrzi meg. A BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. elektronikus számla szolgáltatója a Billingo.

3.14. A Felhasználó a vásárlást a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor megszakíthatja.

3.15. A Felhasználó felelős a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónévért és jelszóért, az azok tárolásából vagy harmadik személynek történő átadásából eredő károkért, valamint a felhasználói fiókján keresztül lebonyolított bármilyen tevékenységért. A Felhasználó az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén köteles haladéktalanul értesíteni a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft-t.

3.16. A Felhasználó kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra az Internetáruház felé. A BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. kizárja felelősségét a felhasználói fiók létrehozása során megadott téves, hibás vagy hamis adatok, vagy e-mail-cím megadásából eredő kárért.

3.17. A BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. a teljesítést és a számla kiállítását a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően köteles kiállítani.

3.18. A BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni, hibás vagy valótlan adatok megadása esetén azokat törölni vagy a Felhasználó megrendelését visszautasítani.

3.19. Felhasználó a felhasználói fiókját bármikor törölheti.

3.20. A BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF szerint fizetendő valamennyi ellenérték, költség, díj mértékét bármikor megváltoztassa. A változtatás joga nem alkalmazható a már létrejött, érvényes Szerződésekre.

3.21. A Szolgáltatások és Termékek a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. által közzétett díja, illetve vételára bruttó összeg, így tartalmaz minden kapcsolódó adót és járulékot.

 

4. QR kód

4.1. Szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó jogosultságát igazoló QR-kód (Quick Response-kód egy kétdimenziós vonalkód) alapján van lehetőség.

4.2. A QR-kódot a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. a Internetáruház használatával automatikusan generálja és küldi meg a Felhasználó által megadott e-mail-címre.

4.3. A QR-kód nem megosztható, annak harmadik személyekkel történő megosztása vagy annak átruházása tilos. A BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. bármikor jogosult a QR-kód tényleges használójának személyazonosságát ellenőrizni. Amennyiben a QR-kódot nem a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft-vel szerződéses viszonyban álló Felhasználó használja, úgy a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. a jogosulatlanul felhasznált QR-kódot jogosult azonnali hatállyal érvényteleníteni.

 

5. Bérlet

5.1. A jelen fejezet szerinti bérletekre és az az alapján igénybevehető Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződés a bérlet kiadásával jön létre.

5.2. A bérlet díját a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. www.bmekollegiumsport.hu honlapon teszi közzé.

5.3. A bérletre és az az alapján igénybevehető Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződés megszűnik, ha

(a) a Felhasználó a bérletről lemond,

(b) a bérlet időtartama lejár, vagy

(c) a Felhasználó a bérlet alapján igénybevett Szolgáltatások igénybevétele során olyan súlyos szerződésszegést követett el, ami a bérlet BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. általi megvonását indokolja.

5.4. A bérlet alapján igénybevehető Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződés a bérlet megszűnésével megszűnik.

5.5. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a bérletre vonatkozó Szerződés – akár idő előtti – megszűnése esetén a Felhasználó által a bérlet igénylésekor fizetett díj, valamint a bérlet már megfizetett díjának akár részbeni visszakövetelésére Felhasználó nem jogosult.

5.6. A bérletre vonatkozó Szerződést a Felhasználó a 6. pont szerinti felmondási jog gyakorlásával jogosult megszüntetni a Szerződés létrejöttétől számított 14 naptári napon belül.

5.7. A bérlet kiváltását igazoló elektronikus vagy fizikai formában kiadott dokumentumot a Felhasználó köteles magánál tartani. A bérletet kizárólag az azt kiváltó Felhasználó használhatja.

 

6. Felhasználó elállási joga

6.1. A Felhasználót a jelen ÁSZF 5. fejezetében meghatározott Bérletekre vonatkozó Szerződések tekintetében, a Szerződés létrejöttének napjától számított 14 naptári napig indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján.

6.2. A Felhasználó a jelen pont szerinti felmondási nyilatkozatát a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében található felmondási minta kitöltésével gyakorolhatja. A felhasználó a kitöltött nyilatkozatmintát aláírva és beszkennelve is megküldheti elektronikus levélben a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. e-mail-címére. bmesport@umsz.bme.hu

6.3. A Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján a köteles a felmondást a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft-vel való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. részére megfizetni, a Szerződés megkötésekor megfizetett díj ezen felüli része a Felhasználónak visszajár.

 

7. Adatkezelés

7.1. A BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. a Felhasználó adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely elérhető a www.bmekollegiumsport.hu internetes felületen.

 

Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvényikönyvről szóló 2013. V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok megfelelően irányadóak.

Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9.

Cégjegyzékszám: 01-09-064110

Csoportos azonosító szám: 17783305-5-43

Adószám: 10310740-4-43

E-mail cím: bmesport@umsz.bme.hu

Honlap: www.bmekollegiumsport.hu

Telefon: +36 1 463 3312

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: +36 1 463 3312; hétfő-csütörtök 8:00-16:00 óra között; bmesport@umsz.bme.hu

Sport Divízió iroda: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 4-6.